• Home | About Journal | Editorial Board | Ethic Statement | Submission Guidelines | Contact us | 中文
New Catalog:2023 Section 2
Contents

封面
2023,Vol.50(2):0.  [Abstract]  [PDF (28351k)]
content

目次
2023,Vol.50(2):0.  [Abstract]  [PDF (393k)]
Reviews
Ye Wenwu, Liu Wancai, Wang Yuanchao
Occurrence status and whole-process green control technologies for soybean diseases and pests in China
2023,Vol.50(2):265.  [Abstract]  [PDF (1487k)]
Li Muyu, Cheng Yiqing, Wang Zhengliang, Yu Xiaoping
Research progresses in endosymbionts of the brown planthopper Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)
2023,Vol.50(2):274.  [Abstract]  [PDF (1866k)]
Wu Fan, Liu Shenyun, Zhang Li, Zhang Xufeng, Li Hongliang
Research advances in insects pheromones
2023,Vol.50(2):287.  [Abstract]  [PDF (1441k)]
Research Articles
Gao Fei, Xie Yuan, Pan Xin, Li Honglian, Zhang Xiaoting, Wu Zujian, Guan Xiong
Identification and virulence determination of pathogens of wheat crown rot in Henan Province in 2019—2020
2023,Vol.50(2):298.  [Abstract]  [PDF (23572k)]
Peng Qi, Fu Guanjun, Zou Yiping, Liu Jia, Tao Fei
Effects of different altitudes on the germination of urediospores of stripe rust pathogen Puccinia striiformis f. sp. tritici in Tianshui, Gansu
2023,Vol.50(2):306.  [Abstract]  [PDF (16068k)]
Dong Liying, Liu Shufang, Tian Weikui, Zhou Wumin, Zhang Xianwen, Li Xundong, Yang Qinzhong
Pathogenicity and mating type of rice blast fungus Magnaporthe oryzae isolates in Yunnan Province
2023,Vol.50(2):316.  [Abstract]  [PDF (5534k)]
Zhang Min, Xiao Qian, Ruan Sunmei, Zhang Pan, Hu Jihui, Chen Yali, Luo Qiong
Variations of the AvrPiz-t gene locus in field Magnaporthe oryzae strains collected from Hainan Province
2023,Vol.50(2):325.  [Abstract]  [PDF (2116k)]
Zhang Limei, Xiang Xuyue, Qi Min, Cao Xueqi, Wang Zonghua, Zheng Huakun
Major components of sRNA biogenesis pathway are required for development and pathogenicity in rice blast fungus
2023,Vol.50(2):333.  [Abstract]  [PDF (4585k)]
Ma Qiumeng, Liu Yuzi, Wu Di, Li Hongrui, Wang Ying, Han Chenggui
Prokaryotic expression and purification of maize yellow mosaic virus movement protein and antiserum preparation
2023,Vol.50(2):343.  [Abstract]  [PDF (4124k)]
Bai Qingrong, Fan Zehui, Guan Wei, Yang Linlin, Yang Yuwen, Zhao Tingchang
Functional analysis of hrcS gene in type Ⅲ secretion system of bacterial pathogen Acidovorax citrulli
2023,Vol.50(2):350.  [Abstract]  [PDF (3205k)]
Qin Yanhong, Wen Yi, Liu Yuxia, Gao Suxia, Wang Fei, Lu Chuantao
Complete nucleotide sequence and phylogenetic analysis of the cucurbit chlorotic yellows virus infecting Chinese foxglove Rehmannia glutinosa
2023,Vol.50(2):359.  [Abstract]  [PDF (4048k)]
Li Yingxi, Zhou Mengke, Yang Yizhou, Bao Fangwei, Han Chenggui, Wang Ying
The discovery of mycoviruses associated with the plant pathogenic fungus Cercospora beticola with high-throughput sequencing
2023,Vol.50(2):370.  [Abstract]  [PDF (1446k)]
Gu Wenqian, Yin Weixiao, Luo Chaoxi
MfMel1 gene participates in the pathogenicity of pathogen fungus Monilinia fructicola on peach fruits
2023,Vol.50(2):380.  [Abstract]  [PDF (5721k)]
Shi Yimeng, Zhang Yilu, Zhang Ying, Chen Jiaxin, Wang Dan, Shen Zhongbao, Guo Changhong
Identification of Bacillus YB-2 from alfalfa rhizosphere and analysis of its biocontrol and growth-promoting ability
2023,Vol.50(2):391.  [Abstract]  [PDF (18698k)]
Xue Caiying, Wu Haiyan, Ma Qingzhou, Hou Mengyuan, Xu Huiyuan, Xu Chao, Zhang Meng
Identification and biological characteristics of the pathogen causing Corynespora leaf spot of strawberry in Henan Province
2023,Vol.50(2):402.  [Abstract]  [PDF (42256k)]
Wang Wenhui, Huang Yunxin, Wan Peng, Feng Hongqiang, Wu Kongming
A risk assessment of the resistance of fall armyworm Spodoptera frugiperda to Bt maize in China
2023,Vol.50(2):413.  [Abstract]  [PDF (1775k)]
Zhou Yayuan, Han Shipeng, Chen Xinjie, Dai Ziye, He Yunzhuan
Feeding adaptability of fall armyworm Spodoptera frugiperda to honeysuckle flower Lonicera japonica
2023,Vol.50(2):421.  [Abstract]  [PDF (1795k)]
Liu Ao, Guo Qianru, Shi Yunzhu, Wang Manqun
Cloning of chemosensory protein genes and identification of signal peptide activity in brown planthopper Nilaparvata lugens
2023,Vol.50(2):430.  [Abstract]  [PDF (23611k)]
Zhang Shaohua, Meng Qianqian, Zhu Enhang, Zha Xuezong, Yan Rihui, Liu Aiqin, Wu Gang, Wang Zheng
Identification and tissue expression profiling of the odorant receptor gene GcaeOR10 in jack fruit borer Glyphodes caesalis (Lepidoptera: Pyralidae)
2023,Vol.50(2):438.  [Abstract]  [PDF (3529k)]
Zhang Mengyuan, Hu Guilei, Jiang Yutai, Hu Shuaifei, Ai Chunwang, Zhao Weizhong, Zhang Baizhong
Analysis and functional verification of the genes related to insecticide resistance in Indian grain aphid Sitobion miscanthi
2023,Vol.50(2):446.  [Abstract]  [PDF (1881k)]
Pang Qinwei, Guo Ling, Zhang Xueyao, Gao Lingling, Ma Ruiyan, Guo Yanqiong
Sequence analysis of the glutathione S-transferases gene of oriental fruit moth Grapholita molesta and its correlation with imidacloprid
2023,Vol.50(2):459.  [Abstract]  [PDF (7017k)]
Meng Jia, Huang Jian
Using transcriptome sequencing to analyze the diapause-related genes of female adults of whitefly predatory lady beetle Delphastus catalinae
2023,Vol.50(2):468.  [Abstract]  [PDF (2358k)]
Liu Lulu, Tu Xiongbing, Zhang Zehua
A bibliometric analysis of the research progresses in the desert locust Schistocerca gregaria
2023,Vol.50(2):479.  [Abstract]  [PDF (2638k)]
Zhang Daogang, Chen Jun, Cui Dongnan, Li Shuang, Pan Fan, Zhu Kaihui, Tu Xiongbing, Zhang Zehua
FKBP46 plays a role in promoting the egg diapause of the migratory locust, Locusta migratoria
2023,Vol.50(2):485.  [Abstract]  [PDF (2197k)]
Yang Yuhang, Chen Yayu, Wang Mengran, Li Danning, Wang Xinlei, Weng Qunfang
Life tables of laboratory populations of diamondback moth Plutella xylostella in response to 60Co-γ irradiation
2023,Vol.50(2):493.  [Abstract]  [PDF (10842k)]
Liang Lingyun, Wen Qiang, Wang Shanshan, Cheng Xiaoqin, Zhang Hongyu
Optimal time and location for trapping adult Chinese citrus fruit fly Bactrocera minax
2023,Vol.50(2):501.  [Abstract]  [PDF (1608k)]
Liu Dan, Deng Jundan, Xu Weikang, Gu Tianzi, Mang Dingze, Zhang Longwa
Ultrastructure of sensilla on the antennae of fall webworm Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae)
2023,Vol.50(2):507.  [Abstract]  [PDF (9572k)]
Chen Suyi, Yang Yijuan, Wang Mengqing, Li Yongqing, Shi Anxian, Yang Hailin, Li Hu, Cai Wanzhi
Predatory functional responses of assassin bug Sycanus croceovittatus to the 3rd- and 4th-instar larvae of taro caterpillar Spodoptera litura
2023,Vol.50(2):519.  [Abstract]  [PDF (1746k)]
Hou Fei, Zou Mengting, Ni Zhaohong, Yi Tianci, Guo Jianjun, Jin Daochao
Predation of two-spotted spider mite Tetranychus urticae by predaceous mite Amblyseius herbicolus
2023,Vol.50(2):530.  [Abstract]  [PDF (1521k)]
Zi Le, Zang Yu, Huang Junhao, Bao Ruifeng, Zhou Zhiyan
Influence of adjuvants and pesticides on the control efficacy against rice caseworm Cnaphalocrocis medinalis using crop protection unmanned aircraft system
2023,Vol.50(2):538.  [Abstract]  [PDF (1524k)]
Li Kang, Xiao Chun, Yan Piao, Tao Lihong, Li Jiajun, Wu Wenwei, Ye Min, Wang Kaibo
Analysis of cross-resistance to imazalil and prochloraz and their binding modes with CYP51 in pathogenic fungus Penicillium digitatum
2023,Vol.50(2):545.  [Abstract]  [PDF (22258k)]
Notes
Zhang Yuebai, Deng Yi, Lou Yonggen, Lü Jing
Influence of silencing OsJMJ715 in rice on egg development of the white-back planthopper Sogatella furcifera
2023,Vol.50(2):557.  [Abstract]  [PDF (1325k)]
content

优秀团队/学科
2023,Vol.50(2):0.  [Abstract]  [PDF (191853k)]

The bimonthly1962-01-01 founded
Journal Information
 
Authorities:
Organizers:
Editor:
Address:
Postcode:
Subscription Issue:
ISSN:
CN:
Postal code:
Periodical retrieval

Search Keywords

Search:

Keywords:

to

List

Copyright:    京ICP备05006550号-2  You are the first  971344  Visitors
Head of Unit: Organizers: Address:
Phone: E-mail:
Technical Support:Tiller Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.